Hospicjum domowe Łódź
Tel. 888 910 712
(pon-pt 10-18)
Hospicjum domowe Łódź
Opieka paliatywna i opieka długoterminowa.
Opiekunki domowe
Pielęgniarki domowe
< >

Hospicjum domowe - Nabór na partnera

Hospicjum domowe Łódź

Hospicjum domowe Łódź

Ogłoszenie

Hospicjum domowe - ogłoszenie

NZOZ Ciepły Dotyk Ewa Rakiej ( zwany dalej Ogłaszającym) działając zgodnie z art.33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu Ciepły Dotyk – optymalna opieka hospicyjna zwanego dalej Projektem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem partnerstwa jest realizacja projektu, którego celem głównym jest wzrost dostępności usług zdrowotnych w formie domowej opieki hospicyjnej świadczonych wobec osób niesamodzielnych przebywających zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego na obszarze miasta Łodzi oraz wybranych powiatów województwa łódzkiego. Projekt przewiduje świadczenie usług z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, które będą realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Przedmiotem naboru na partnera są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza odbywającego wizyty domowe w zakresie medycyny paliatywnej realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu, który zostanie przedstawiony przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs. Partner będzie wykonywał ww. świadczenia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej, w zakresie, co najmniej, dwóch wizyt w miesiącu u, co najmniej, 10 pacjentów. Partnerstwo zainicjowane zostanie przed rozpoczęciem projektu i obowiązywać będzie przez cały okres Jego realizacji.

Oferty dotyczące partnerstwa mogą składać Oferenci, którzy spełniają warunki przedstawione w Załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz którzy:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 • są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi, tzn. osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym zaznacza się, że wykonawca będzie świadczył usługi osobiście (nie dopuszcza się wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców);
 • w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zaznacza się, że w stosunku do firmy: nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Ogłaszającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu Ogłaszającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Partnera a Partnerem, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu, co najmniej, 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Z tytułu odrzucenia oferty Zgłaszającemu ofertę nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Ogłaszającemu. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Opis dotychczasowej działalności Kandydata na partnera;
 • Opis koncepcji udziału w projekcie;
 • Informacje na temat oferowanej ceny za usługi Kandydata na Partnera;

Termin zgłaszania:

21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

Sposób i miejsce składania zgłoszenia:

W formie papierowej, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Ogłaszającego nabór, czyli pod adresem:

NZOZ Ciepły Dotyk Ewa Rakiej 92-709 Łódź ul. Rodzynkowa 5

Kryteria wyboru (min. 20 pkt) Szacunkowa cena – max 15 pkt, Adekwatność zaproponowanych zasobów – max 10 pkt, Doświadczenie – max 5 pkt.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

 • Podpisania umowy partnerskiej z partnerem, którego ogłoszenie zostało najwyżej ocenione;
 • Unieważnienia naboru bez podania przyczyny;
 • W przypadku unieważnienia naboru Ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności, jakie poniósł podmiot zgłaszający swoją kandydaturę w niniejszym naborze;

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ogłaszającego nabór